فرهنگ منزل پوشانی!!

يکی از نکاتی که در روزهای اول در هلند نظر ما را به خود جلب کرد شيوه معماری هلنديها بود. در اينجا قصد ندارم در مورد معماری اروپايی و نکات آن صحبت کنم بلکه قصد دارم به ارتباط ظريفی بين فرهنگ و معماری اشاره کنم. وقتی در خيابانهای روتردام قدم ميزنی مشاهده خانه هايی که پنجره‌های بزرگی مشرف بر خيابان دارند چيزی طبيعی است. اين پنجره‌ها غالبا در ساعات شب بدون هيچگونه پرده يا شيشه مشجری به راحتی نمای داخلی منزل را نشان ميدهند و شما از خيابان ميتوانيد به راحتی صاحبخانه را که بر روی مبل خود تکيه داده و مشغول تماشای تلويزيونف مطالعه يا گفت و گو با اعضاء خانواده‌اش است را مشاهده کنيد و حتی بدانيد برای شام چه چيزی داشته است يا به کدام کانال تلويزيون علاقه‌مند است!! اين شفافيت زندگی خصوصی در ساير ابعاد فرهنگ هلنديها نيز مشاهده ميشود. برعکس در فرهنگ ما به دليل مسائل شرعی که ما را ملزم به پوشانده نگه داشتن محيط زندگی ميکند زندگی خصوصی افراد به دور از چشم اغيار است. همين تفاوت کوچک به نظر من تبعات زيادی دارد. فرهنگ ريا و تفاوت «من در منزل» با «من در محيط کار» با «من در ميان دوستان» و ... باعث شده تا زمينه عدم صداقت مهيا شود. برعکس در اينجا هيچکس از آنچه که واقعا هست خجالت نميکشد يا لزومی به مخفی کردن آن نميبيند. اگر بخواهم در مورد اين موضوع بنويسم مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد شد پس به همين اشاره کوتاه بسنده ميکنم.

/ 1 نظر / 9 بازدید
raha

موافقم. اين مسئله علاوه بر آنچه که ذکر کرديد باعث بدبينی ايرانيها نسبت به هم و فاصله افتادن بين آنها نيز شده است. طبق چيزهايی که خوانده و شنيده ام. همراهي و همدلی مردم در جوامع در کاهش بروز بيماريهای مزمن در آنها نقش بسزايی دارد.