روز زن را تبريک ميگويم

خبر:

تجمع زنان در پارک لاله تهران به مناسبت روز جهانی زن با حمله نيروهای موسوم به بسيجی برهم خورد. اين تجمع ظاهرا در ابتدا مجوز داشته ولی بعدا مجوز آن لغو شده و نيروهای بسيجی هم در پايان بعد از اتمام برنامه ها به باقيماندگان جمعيت معترض شده اند.

روز زن (تا اونجا که من اون سالها رو يادم می ياد!) از سال ۱۹۰۹ به پيشنهاد حزب سوسياليست آمريکا در روز ۲۸ فوريه تعيين شد. اما در نهايت اين زنان روسيه بودند که در بحبوحه جنگ اول جهانی و در پی کشته شدن ۲ ميليون سرباز روس در سال ۱۹۱۷، اين روز را برای اعتصاب انتخاب کردند. اين اقدام جمعی که تحت عنوان اعتصاب برای صلح و نان برگزار شد، در نهايت به عزل تزار و برچيده شدن نظام تزاری در روسيه منتهی شد و از آن زمان هشتم ماه مارس به عنوان روز جهانی زن رسميت يافت.

جالب است بدانيم که در ايران باستان، پنجمين روز از ماه اسفند که به اسفندگان مشهور بوده، به گراميداشت زنان اختصاص داشته است. بر اساس متون زرتشتی، اين روز، روز عيد زنان بوده و مردان به زنان هديه می دادند.

نظر:

با اين وجود بالشخصه نامگذاری روزها را چندان قبول ندارم چون چنين نامگذاريهايی بيشتر برای سرپوش نهادن بر روی يک ضعف انجام می شود. ضعف جامعه برای احقاق حقوق واقعی زنان. ( نه کمتر و نه بيشتر از حق آنان). اقشار ديگری نيز هستند که جامعه توان ادای حق آنان را ندارد و با تعيين روز و هفته و ... سعی در جبران دارد. معلم....کارگر....کارمند.....نيروی انتظامی....ارتش...خبرنگار.....پرستار....پزشک.....و حتی برخی مفاهيم که جزو ايده الهای ماست و چون به آنها نرسيده ايم و رسيدن به آن را سخت می دانيم مثل وحدت....طبيعت....بهداشت.....جوان....ميراث فرهنگی....بهره وری....پژوهش....مبارزه با مواد مخدر....صنعت.....ماليات....و موارد مشابه.

من فکر ميکنم بزرگداشت روز زن بيش از آنکه يادآوری حقوق زنان باشد يادآوری ضعف جامعه و زنان در احقاق حقوق خود است.

/ 1 نظر / 7 بازدید