دختر شايسته افغانستان

تو اين يکسال گذشته بود که کلی در مورد دختر شايسته افغانستان خبر و عکس پخش شد. اين فرد کسی نبود جز ويدا صمدزای.

 خيلی ها تو افغانستان اعتراض کردن که اين چه وضعشه و کی گفته که يک دختر افغان می تونه بره و با مايو عکس بگيره. و عده ای ديگه هم (از افغانها) می گفتن نه خيلی هم خوبه مگه ماچی از ديگران کم داريم وقتشه که تعصبات سنتی رو بذاريم کنار.
از طرف ديگه سفارت افغانستان انکار کرد که در انتخاب اين دختر شايسته برای شرکت در مسابقه جهانی سهمی داشته. تو مصاحبه ای که اين خانم با بی بی سی داشته هم اشاره کرده که راسا در مسابقه شرکت کرده و دولت افغانستان را در اين ماجرا دخالت نداده است.

جالب است که اين مسابقه حدود ۳ هفته طول کشيده و از بخشهای مختلفی تشکيل شده بوده است. ويدا در اين مورد ميگويد:

يک امتحان استعداد بود. چيزی که من انجام دادم ، رقص کلاسيک هندی به صورت مدرن بود که خودم تنظيم کرده بودم ... اون استعداد من بود و برخی از اشخاص آواز می خواندند ، برخی چيزهای ديگر. يک شبی هم بود که داور ها می بايست از ما يک به يک سوال می کردند. سوالهای مختلفی پرسيدند. از من راجع به افغانستان خيلی پرسيدند که مشکل عمده افغانستان چيست! از نظر محيط زيست چه مشکلاتی دارند ... مشکل بهداشتی ... که يکی از مسائل عمده اش اين بود. يک روز ديگر هم جايی رفتيم که کوه و تپه های سرسبز و آب بود ، اونجا مقاومت نشان می داديم که چه کسی می تواند بيشتر تحمل کند ... با ريسمان خيز می زديم ، بايد از آب رد می شديم ... برخی از اشخاص نتوانستند و درون آب می افتادند. اما من تونستم که رد شوم. خيلی خوش گذشت.

/ 1 نظر / 19 بازدید