شما دانشگاه دارين؟

ميگه اهل کجايی؟

ميگم ايران.

ميگه چی شد اومدی هلند؟ تو کشورتون دانشگاه هم دارين؟

با عصبانيت و دلخوری ميگم: خودت کجايی هستی؟

ميگه آمريکا.

ميگم: شما چی؟ دانشگاه ندارين؟12.gif

با دلخوری و نوعی عصبانيت ازش جدا ميشم. شب منزل يکی از دوستان دعوتيم به افطار. بعد از افطار از هر دری صحبت ميکنيم. يکی از دوستان از يک پزشکی افغانی در ايران صحبت ميکنه که خيلی حاذق و باسواد و... بوده.

میپرسم: تو ايران درس خونده بود؟

ميگه نه..... همون افغانستان.

با تعجب ميگم: ا‌ه؟ مگه افغانستان هم دانشگاه داره؟!!!!

/ 1 نظر / 3 بازدید
raha

بله ديگه! به قول ايرانيها چيزی که عوض داره گله نداره!