پژوهش در دنيای اسلام

مدتی پیش مجله نیچر ویژه نامه ای در مورد وضعیت پژوهش در کشورهای اسلامی منتشر کرد. شاید خواندن بخشهایی از آن برای شما هم جالب باشد:

  1. این مقاله وضعیت 20 کشور اسلامی را از لحاظ تولیدات علمی و تحقیقات در بین سالهای 1996 تا 2003 بررسی کرده است.
  2. نویسنده در ابتدای مقاله اشاره میکند که آمار و ارقام زیادی در مورد وضعیت پژوهش در کشورهای اسلامی موجود نیست. به طور مثال سازمان کنفرانس اسلامی همه نوع آمار و ارقام از کشورهای اسلامی دارد، از نسبت مساحت زمینهای قابل کشت به تعداد تراکتور گرفته تا درصد استفاده از اینترنت.  اما آماری در مورد وضعیت تحقیقات در این کشورها ندارد.
  3. کشورهای اسلامی بودجه بسیار اندکی را صرف تحقیقات میکنند. در حالی که کشورهای جهان به طور متوسط 2.36 درصد از درآمد خالص ملی خود را صرف تحقیقات و توسعه میکنند این درصد در کشورهای اسلامی تنها 0.34 درصد است. به عبارتی کشورهای اسلامی کمتر از یک ششم متوسط جهانی پول صرف تحقیقات و توسعه میکنند. ترکیه و مالزی در این میان استثنا هستند و مبالغ قابل توجهی را صرف تحقیق و توسعه میکنند.
  4. عربستان سعودی و کویت که از ثروتمند ترین کشورهای این مجموعه اند از برخی کشورهای فقیر منطقه کمتر پول صرف تحقیقات میکنند. این درحالی است که کویت، اردن، عربستان سعودی، یمن، سوریه و عمان بیش از 7 درصد از درآمد خالص ملی خود را صرف خرید تجهیزات نظامی میکنند.
  5. ناگفته نماند برخی از این کشورها هزینه های زیادی را صرف آموزش و تحصیلات میکنند. مالزی، عربستان و یمن بالاترین بودجه های آموزشی دنیا را دارند. وضعیت مراکش، تونس و ایران هم قابل توجه است. هر 6 کشور فوق جزو 25 کشور اول دنیا از لحاظ هزینه کردن در زمینه آموزش هستند.
  6. تعداد پژوهشگر به نسبت جمعیت در کشورهای اسلامی به شدت پایین است. د رحالی که در کشورهایی مانند فنلاند، آیسلند، سوئد و ژاپن به ازا هر یک میلیون نفر جمیعت نزدیک به 5000 پژوهشگر وجود دارد، بالاترین رقم در این مورد در بین کشورهای اسلامی مربوط به اردن است که حدود 2000 نفر پژوهشگر به ازا هر میلیون نفر دارد. میانگین نسبت تعداد پژوهشگر به جمعیت نیز در کشورهای اسلامی 500 نفر به ازا هر یک میلیون نفر است.
  7. در سال 2003 میانگین جهانی تولید مقاله به ازاء یک میلیون نفر جمعیت 137 مقاله بوده است، کشورهای اسلامی در همین سال تنها 13 مقاله به ازاء هر یک میلیون نفر جمعیت خود تولید کرده اند. این رقم در هیچیک از این کشورها از 107 مقاله به ازاء هر یک میلیون نفر فراتر نرفته است.
  8. تولید علمی در دو دهه گذشته در کشورهای اسلامی در جا زده و در همان حدی که بوده باقی مانده است. تنها استثنا در این میان ترکیه و ایران اند. ترکیه از اواخر دهه 1980 و ایران از اواسط دهه 1990 تولید علمی خود را افزوده اند به گونه ای که از سال 1988 تاکنون ترکیه تولید علمی خود را از 500 مقاله در سال به 6000 مقاله و ایران از 100 مقاله به 2000 مقاله رسانده است. (نموارد پایین را نگاه کنید)

     منبع: مجله نیچر نوامبر 2006 جلد 444 شماره 2 صفحات 26 – 27

نکته های هلندی:

خانه های هلندی ( منظورم آپارتمانهای نوساز نیست) پله های باریک و پیچداری شبیه به پله های کشتی دارد. دلیل این امر کم بودن فضا بوده است. بالا رفتن و پایین آمدن از اینگونه پله ها علاوه بر مهارت! صبر و حوصله زیادی می طلبد. غالب ایرانی هایی که به اینجا می آیند و در چنین خانه هایی زندگی میکنند حداقل یکی دو بار از این در این پله ها زمین میخورند تا یاد بگیرند همیشه پله ها را با صبر و حوصله طی کنند!

پی نوشت: مطلب زیبایی در مورد سردار جنگل در وبلاگ یک ایرانی در آمریکا خواندم. خواندنش را توصیه میکنم. اگر سریال سردار جنگل را به خاطر دارید و به سن تان قد میدهد! توصیه میکنم آهنگ تیتراژ آن را نیز از وبلاگ ولگرد همزمان گوش دهید. خیلی زیباست... ترا گمه میرزا کوچیک خانا....

nature.jpe?uniq=4puc1v

/ 21 نظر / 25 بازدید
نمایش نظرات قبلی
~ !M3HD ~

ميبينم که با آلانيس موريست حال ميکنی... حتما يه سر به وبلاگم بزن، من يکی از طرفداراشم... موزيک بک گران وبلاگم رو هم از آهنگای اون گذاشتم.

aminmoj

بالاخره باس ايجاد انگيزه بکنن دیگه. الان دانشگاه ما پول شرکت تو کنفرانسای بين المللی رو نميده حتی با اينکه مقاله هات اونجاها پذيرفته ميشه. حالا مثلا ۲۰۰ يورو پول ميخوان بدن جوونشون در مياد. بعد مثلا مديرگروه يا استادا يه تقدير تشکر خشک و خاليم نميکنن اگه تو کنفرانسای داخلی مقام بياری و از اين حرفا. خيلی بابا ناخونشون خشکه. از جيب باباشون ميخوان خرج کنن انگار.

آرزو

موضوع تحقيقی جالبی بوده...ارتباط تدين با تفکر!

سایه

خواستم سلامی کرده باشم...

لارا

´´´´´´´´´´´´´´¶´¶¶´¶¶ ´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶ ´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶ ´´´´´¶¶´´´´´´´´...´´´´´´´´´´¶¶ ´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶ ´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶ ´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶ ´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´¶ ´¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶ ´¶´´´´´´´´´´´´¶¶´¶´´´´´´´´´´´¶´´´¶ ´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶´´´´¶ ´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶´´¶´´´´¶ ´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶ ´´¶¶´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶ ´´´¶¶´´´´´´¶´´´´¶´´´´¶¶¶¶´´´´´¶ ´´´´¶´´´´´´¶´´´¶´´´´´¶´´´´´´´¶ ´´´´¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶´´¶¶ ´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´¶ ´´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶ ´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶ ´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´ ´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´¶ ´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶´¶¶ ´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´¶´´´¶ ´´´´¶¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´¶´´¶´ ´´¶¶´´´¶¶¶¶´¶´´´´´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶ ´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶´¶¶´´´´´¶¶ ´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶ ´´´¶¶´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´¶ ´´´´¶

فاطي

سلام من زنده ام

لارا

سلام : این آهنگ و دوست خوبی زحمت کشید و برام قرار داد . آهنگ درباره آریان پیدا نکرد وگرنه حتما قرار میدادمموفق باشیخدافظمرسی بهم سر زدیخدافظ

سانی

سلام وبلاگ پر محتوايی داری مرسی که به من سر زدی خوشحال ميشم بازم بيای در ضمن اگه با تبادل لينک موافقی حتما خبرم کن مرسی خدافظ

saba

استفاده بردم . ببخشيد دير اومدم . خوش باشيد . منم قبلا در سنتروم آمستردام زندگی ميکردم و خانه هايي با پله های خیلی کوچک و قدیمی . . خیلی وحشتناک بود . ۲ ساعتی طول میکشید از اون بالا به پایین بیایی .