واکسيناسيون همگانی عليه سرخک و سرخجه اغاز شد.

 

واکسیناسیون سرخک اغاز شد.

واکسيناسيون همگانی سرخک و سرخجه از امروز در سراسر ايران آغاز شد. اين طرح که ۳ هفته به طول خواهد انجاميد بزرگترين طرح واکسيناسيون تزريقی همگانی در جهان است. براساس اين طرح حدود سی و سه ميليون نفر از شهروندان ايرانی بين سنين 5 تا 25 سالگی عليه اين دو بيماری واکسينه می شوند.

پيش از اين، بزرگترين طرح واکسيناسيون عليه سرخک و سرخجه در برزيل اجرا شده بود که طی آن سی و دو ميليون شهروند برزيلی مايه کوبی شدند. معلوم نيست سن ۵ تا ۲۵ سال بر اساس داده های علمی تعيين شده يا برای کم کردن روی برزيليها!!!

 

/ 0 نظر / 12 بازدید