ايران در رده ۱۷ فوتبال جهان

تيم ملی فوتبال ايران در رده بندی جديد فدراسيون بين اللملی فوتبال، فيفا، در ماه آوريل به رده هفدهم اين جدول صعود کرد. تيم ملی فوتبال ايران با به دست آوردن 669 امتياز همراه با تيم ملی فوتبال پرتغال مشترکا در رده هفدهم جدول رده بندی ماه آوريل فيفا ايستاد. اين بهترين موقعيتی است که تيم ملی فوتبال ايران تاکنون در رده بندی های فيفا پيدا کرده است. تيمهای مهمی مانند سوئد، روسيه و لهستان پس از ايران قرار دارند.ايران که در ماه مارس در رده بيست و چهارم جای داشت، در اين ماه پس از دو سال و نيم دوباره به عنوان بهترين تيم آسيائی بالاتر از تيمهای کره جنوبی و عربستان شناخته شد.

من که نميدانم اين ارتقاء درجه مربوط به کدام نتايج و کدام پيروزی است. ظاهرا ارزيابی فيفا از تيمها ۸ ساله است. شايد ارتقا تيم ايران به دليل خروج شکستهای ۸ سال پيش تيم ملی از محدوده بازيهای مورد ارزيابی فيفا باشد.

/ 0 نظر / 6 بازدید